Ochrana údajov

Prevádzkovateľ:

Ing. Adrian Moskal 

Uherová 2909/25, 058 01 Poprad, IČO: 52462455

sa správa k Vašim osobným údajom nanajvyš zodpovedne, preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmenách niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), Vám ako dotknutej osobe vo forme webu ukazuje aj ďalšie informácie.

Prevádzkovateľ v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpil k prijatiu primeraných personálnych, technologických, bezpečnostných opatrení, ktoré zahŕňajú najmä:

  • podmienky a princípy spracúvania osobných údajov v zmysle platnej legislatívy ďalej minimalizácia spracovávaných osobných údajov, ich kódovanie a kryptovanie, anonymizácia, ako aj nedostupnosť
  • poučenie a neustále vzdelávanie personálu
  • podmienky nevyhnutnosti údajov, dobu uchovávania a obmedzený prístup k údajom dotknutej osoby
  • prijatie opatrení na zabezpečenie vymazania nesprávnych údajov, či údajov po termíne súhlasu, alebo osobných údajov so spracovaním ktorých dotknutá osoba nesúhlasí
  • rozsah a účel spracovania
  • odolnosť systémov spracovania údajov
  • zavedenie zásad na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a neodkladné informovanie dozorného orgánu

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas v elektronickej podobe, pričom k ich skartovaniu príde, keď nebudú potrebné na účely spracovania. Vaše údaje uchováme len počas trvania vzťahu, skartujeme ich hneď ako dôjde k zániku vzťahu.  Osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu len ak ste našim stálym zákazníkom, alebo ak nám dáte súhlas s evidenciiou po dlhšiu dobu.

ÚČELY SPRACOVÁVANIA ÚDAJOV

rezervačný systém, evidencia našich zákazníkov – majiteľov pernamentiek, alebo zľavových kupónov, komunikácia ohľadne spokojnosti, alebo vyplňovanie dotazníkov možného rozšírenia služieb.

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našej telefónnej linke, poslaním emailu na adresu: info@izishape.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame, ak áno len na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.

Používanie stránky

Vstupom na tieto stránky a ich prezeraním potvrdzujete, že ste si podmienky prečítali, rozumiete týmto podmienkam a s nimi súhlasíte v plnom rozsahu. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte stránky nepoužívajte a ďalej ich neprehliadajte. Firma Ing. Adrian Moskal, Uherová 2029/25, 058 01 Poprad, IČO: 52462455 (ďalej len majiteľ stránok) si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť obsah stránok.

Všeobecné podmienky: Všetky loga a značky sú chránenými logami a značkami ich autorov. Tieto stránky sa nesmú kopírovať, redukovať, prenášať ani inak zverejňovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa stránok. Majiteľ stránok Vám poskytuje nevýhradné a neprevoditeľné oprávnenie na prezeranie týchto stránok len pre nekomerčné využitie. Toto oprávnenie je podmienené Vašim súhlasom so všetkými podmienkami používania. Majiteľ stránok nezaručuje žiadne výslovné ani odvodené oprávnenia alebo licencie podliehajúce patentom, ochranným známkam, autorským právam, duševnému vlastníctvu, …

Odmietnutie zodpovednosti: Informácie na týchto stránkach nemusia byť korektné, pravdivé, aktuálne alebo úplné. Tieto stránky môžu obsahovať nepresnosti, preklepy, omyly a tlačové chyby. Majiteľ týchto stránok nepreberá žiadnu zodpovednosť za tieto informácie, voči Vám ani tretím osobám a nezodpovedá za finančné straty, straty na majetku, iné straty, poškodenia a to aj keď ich bolo možné predvídať! Majiteľ týchto stránok si neželá prijímať prostredníctvom týchto stránok, alebo využitím informácií z týchto stránok žiadne informácie, texty, údaje, softvéry, hudbu, obrázky, fotografie, … Zaslaním takýchto informácií porušujete platnú legislatívu, čo môže byť použité proti Vám, zároveň dávate súhlas pre ľubovoľné použitie týchto informácií a znášate všetky možné právne následky vyplývajúce z právnej alebo morálnej legislatívy.

Dostupnosť: Majiteľ týchto stránok nezaručuje dostupnosť týchto stránok a vyhradzuje si právo na nedostupnosť. Tieto stránky môžu obsahovať odkazy a prepojenia na iné stránky, ktorých majiteľom nie je firma Adrian Moskal, preto majiteľ týchto stránok neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa iných stránok alebo iných informačných zdrojov. Odkazy na iné stránky alebo informačné zdroje nie sú myslené ako súhlas s ich obsahom, alebo používaním týchto stránok!

Zabezpečenie: Je na Vás v plnom rozsahu aby ste urobili potrebné kroky na zabezpečenie Vášho počítača, informačného systému, siete informačných technológií, alebo iných hardvérových a softvérových zariadení akby táto stránka obsahovala vírusy, trojské kone, spyware, smalware, červy a iné škodlivé technológie, ktoré môžu pre Vás znamenať istý druh hrozby. Majiteľ týchto stránok nezodpovedá za žiadne škody, materiálne, duševné, zdravotné, finančné poškodenia, … či sú priame, nepriame, či sú voči Vám alebo tretím osobám a to ani ak ich bolo možno predvídať! Na zodpovednosť teda nie je možné brať majiteľa týchto stránok.

Obmedzenie záruk: Prezeranie, listovanie, čítanie a iné používanie týchto stránok je výlučne na Vašu zodpovednosť! Všetky tu poskytované informácie, materiály, údaje, produkty, softvéry, programy, služby, … sú poskytované bez akýchkoľvek záruk a majiteľ stránok sa zrieka v celom rozsahu všetkých výslovných, odvodených zákonných a ostatných záruk, vrátane predajnosti, vhodnosti na istý druh použitia, licencií, autorských práv, vlastníckych práv a duševného vlastníctva.

ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NIE JE MAJITEĽ STRÁNOK ZODPOVEDNÝ ZA PRIAME, NÁHODNÉ, NEPRIAME, ZVLÁŠTNE ALEBO SÚVISIACE POŠKODENIA ŽIADNEHO TYPU, SÚVISIACE ALEBO VYPLÝVAJÚCE Z TÝCHTO STRÁNOK ALEBO Z AKÉHOKOĽVEK POUŽÍVANIA STRÁNOK. TO PLATÍ AJ O POUŽÍVANÍ, SŤAHOVANÍ MATERIÁLOV A INFORMÁCIÍ, VRÁTANE UŠLÉHO ZISKU. ČI MZDY, PORÚCH, STRATY FINANCIÍ ALEBO STRATY PROGRAMOV, PRÍPADNE INÝCH ÚDAJOV, AJ KEĎ TO BOLO MOŽNÉ PREDVÍDAŤ! TOTO VYLÚČENIE A ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI SA TÝKA AJ VŠETKÝCH ŽALOBNÝCH NÁROKOV ZALOŽENÝCH NA ZMLUVE, ZÁRUKE ALEBO ÚMYSELNOM POŠKODENÍ.

Návrat hore